تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها
ارزيابي سهام

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 346بخشی از متن تحقیق:ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها از
ديدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترين عامل براي تصميم گيري در خصوص
فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارايي هاي آن مي باشد و مبناي گذاري سهام
قيمت روز اموال و داراييهاي شرکت است و تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي
شرکت با دو روش زير امکان پذير مي باشد :الف : تجديد ارزيابي با روش شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارز شاخص
بانک مرکزي نشان دهنده حداقل افزايش قيمت ها مي باشد . از طرفي نرخ ارز طي
سنوات گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است ، لذا چنانچه اثرات اين دو عامل
در داراييهاي ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و
داراييهاي ثابت شرکت ميسر مي شود و از آنجايي که داراييهاي ثابتي که بيشتر
از ده سال قبل خريداري شده ، عملاً مستهلک گرديده اند لذا چنانچه تغييرات
داراييهاي ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزي
محاسبه گردد ، قسمت روز دارايي ها بدون احتساب تغييرات نرخ ارز بدست خواهد
امد و سپس با استفاده از آخرين جدول داراييهاي ثابت اقلام ارزبر آنها
برآورد مي شود و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از
قبيل ماليات ، بيمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخريد خدمت کارکنان باشد ،
کسري ذخاير مربوطه برآورد و مجموع اين ارقام محاسبه مي گردد . در
حاليتي که شرکت در ساير شرکتها سرمايه گذار باشد قيمت روز سرمايه گذاري
شرکت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد شده و پس از آن قيمت روز
سهام به شرح زير محاسبه مي شود . حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر کسر مي شود کسري ذخاير حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات اضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با شاخص بانک مرکزي تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با نرخ ارز تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز تفاوت ارزش روز سرمايه گذاري در ساير شرکتها جمع کسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي قيمت روز سهام شرکت ضمناً
چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان
استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز
سهام از تفاوت داراييها با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي
آيد . ب- تجديد ارزيابي با روش کارشناسي رسمي دادگستري در
اين روش ، ابتدا قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت توسط کارشناسان
رسمي دادگستري برآورد و گزارش مي گردد . آنگاه ميزان ارز موجوديهاي جنسي
شرکت ، وجوه نقد ارزي ، مطالبات ارزي و بدهيهاي ارزي و نرخ ارز ثبت شده در
دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مي گردد . و پس از آن چنانچه شرکت
داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالبات مشکوک
الوصول و بازخريد خدمات کارکنان باشد ، مجموع اين ارقام نيز محاسبه مي گردد
. سپس
قيمت روز سرمايه گذاري شرت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد مي
گردد و پس از آن قيمت روز سهام به شرح ذيل محاسبه مي شود . حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر کسر مي شود : کسري ذخاير حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات اضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با قيمت کارشناس دادگستري تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز تفاوت ارزش روز سرمايه گذاريها جمع کسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي قيمت روز سهام شرکت قيمت روز هر سهم =ضمناً
چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان
استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز
سهام از تفاوت داراييهاي با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي
آيد . لازم
به تذکر است چنانچه ؛ در اين روش موجوديهاي جنسي نيز توسط کارشناس رسمي
دادگستري ارزيابي گردد ، صرفاً ساير اقلام داراييهاي جاري از قبيل موجودي
نقد ارزي و مطالبات ارزي از طريق تفاوت نرخ ارز ، ارزيابي مي شوند . مثال شرکت فرزانگان در سال 1363، بمنظور اجراي طرح توليد کاغذ صنعتي تأسيس گرديده است . اطلاعات مالي ذيل در راتباط با فعاليتهاي شرکت در دست مي باشد :1. منابع ريالي مصرف شده در طرح مزبور تا سال 1372 به شرح ذيل بوده است :الگوي
سه مرحله اي رشد : در الگوي سه مرحله اي فرضي بر اين گذاشته مي شود که رشد
سود تقسيمي داراي سه مرحله متفاوت است . در حالي که در الگوي مبتني بر رشد
ثابت سود تقسيمي فرض بر اين گذاشته مي شد که سود تقسيمي داراي رشد ثابت ،
دائمي و هميشگي است . در الگوي سه مرحله اي ، در مرحله نخست ، فرض بر اين
است که سود تقسيمي با نرخ ثابت ga براي دوره A سال رشد مي کند . پس از اين ،
مرحله انتقالي پيش مي آيد که از سال A+1 تا نقطه زماني B طول مي کشد . در
دوره انتقالي نرخ رشد سود تقسيمي به صورت خطي کاهش مي يابد و به يک نرخ رشد
دائمي و ثابت بنام gn مي رسد . اين نرخ رشد ثابت و دائمي gn ، را نرخ رشد
عادي شرکت در بنلد مدت مي نامند . در نمودار زير نرخ رشد سود تقسيمي در اين
سه مرحله نشان داده شده و فرض بر اين است که در آغاز نرخ رشد سود تقسيمي
از نرخ رشد عادي شرکت در بند مدت بيشتر است . نرخ رشد هر يک از سالهاي دوره انتقالي با فرمول زير محاسبه مي شود .  نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زمان در
فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالي مي رسيم . نرخ رشد
بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در مي آيد . بنابراين با فرض با فرض
در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرين سود تقسيمي را Do بناميم مي توان
سودهاي تقسيمي دوره هاي آتي را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزيل در
دست باشد ، ارزش فعلي سوده هاي تقسيمي آينده به دست مي آيد و مي توان آن را
با قيمت کنوني مهم مقايسه کرد . مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله براي شرکت «سويت» برابر است با مقدار سود تقسيمي سال صفر برابر 1 دلار است (1000=Do) B,A سالهاي انتقالي مي باشند . (A=2) و (B=5) (نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3) با
در دست داشتن سودهاي تقسيمي و نرخ تنزيل 8% ، ارتش فعلي سودهاي تقسيمي
مورد انتظار 38/22 دلار خواهد دشات که از طريق زير به دست مي آيد : الگوي سه مرحله اي از فرمول زير براي محاسبه ارزش فعلي سودهاي تقسيمي بدست مي آيد :Po= الگوي
X، نولروهايسا ، يک الگوي ساده مبتني بر ارزش فعلي سود تقسيمي ارائه کرده
اند که از نظر محاسباتي بر الگوي سه مرحله اي برتري دارد و از هر نظر داراي
همان ويژگي هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش
مي گذارد . تا به نرخ رشد عادي (gn) برسد در طي m سال نرخ رشد دقيقاً حد
وسط بين gn , ga قرار مي گيرد و 2m سال طول مي کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد
بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسيار ساده است و آن را
بصورت زير مي نويسيند الگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي Hدر
الگوي * در صورتيکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله اي با نرخ رشد
ثابت در مي آيد و معادله را مي توان بصورت زير بازنويسي نمود : قيمت
يک سهم برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با توجه به نرخ رشد عادي شرکت در
بلند مدت (gn) به اضافه مازاد يا صرفي که ناشي از نرخ رشد بيش از نرخ رشد
عادي (ga) است ، و اين مبلغ متناسب با دوره رشد غير عادي (H) است . اگر ga
از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفيف بفروش مي رسد . با استفاده از الگوي x مي توان نرخ تنزيل را محاسبه نمود بدين صورت که : H را مي توان به يکي از دو طريق زير محاسبه کرد :1-
H برابر است با نصف دوره زماني لازم ، براي اين که نرخ رشد از ga به gn
تغيير يابد و يا 2) براساس الگوي سه مرحله اي ، k در وسط مرحله انتقالي
قرار مي گيرد .براي مثال قبل با استفاده از H ، کميت سهم برابر است با :Do=1 ga=%6 A=2سال B-5سال (مرحله 2 ، سه سال طول مي کشد)gn=%3 r=%8فرض مي کنيم که H در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد که در اين صورت x برابر است با 5/3 سال . Po= قيمت سهم با توجه به الگوي x برابر 7/22 دلار مي باشد . (جهانخاني ، 76، 422- 436)اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد) در
جهان ناپايدار ، ممکن است بازده پيش بيني شده براي يک سهم واقعي بنا شد و
با انحراف از پيش بيني هاي اوليه ما رو مي دهد . بايد درباره ي ريسک نيز ،
به عنوان امکان آن که بازده ي واقعي از نگهداري يک سهم آني نباشد که پيش
بيني کرده ايم ، انديشيد . هر اندازه انحراف و احتمال رويداد آن بيشتر باشد
، ريسک نگهداري سهم نيز بيشتر خواهد بود . نمودار 2-7، احتمال پراکندگي
بازده هاي ممکن براي دو سهم را نشان مي دهد . چون
احتمال انحراف بازده ي پيش بيني شده از بازده واقعي سهم (ب) بيشتر از سهم
(الف) است، پس ريسک آن بيشتر است . گرچه سرمايه گذار نگران امکان بازده ي
منفي است ، ولي بهتر است براي اندازه گيري ريسک ، تمام انحراف هاي بازده
پيش بيني شده از بازده واقعي را در نظر گرفت . براي
نشان دادن اين اندازه ، فرض کنيد يک سرمايه گذار ، بازده هاي يک ساله از
سرمايه گذاري در يک سهم عادي ويژه که در جدول 6-7 نشان داده شده است را پيش
بيني مي کند . اين توزيع احتمال را مي توان به پايه ي دو پارامتر فشرده
کرد : ارزش منتظره ي بازده و انحراف معيار . ارزش منتظره ي بازده برابر است
با :جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
ارزيابي سهام تحقیق در مورد ارزيابي سهام دانلود تحقیق ارزيابي سهام دانلود رایگان تحقیق ارزيابي سهام پروژه ارزيابي سهام مقاله ارزيابي سهام تحقیق حسابداری در مورد ارزيابي سهام پروژه در مورد ارزيابي سهام پایان نامه حسابداری ارزيابي سهام تحقیق حس

 • تحقیق بررسی نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمان های دانش آفرين (TQM)

  تحقیق مديريت كيفيت فراگير در آموزش,کتاب مديريت كيفيت فراگير در آموزش,مديريت كيفيت فراگير در آموزش عالی,مديريت كيفيت فراگير در آموزش و پرورش,مقاله مديريت كيفيت فراگير در آموزش,نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش دانلود تحقیق بررسی نقش مديريت كيفيت فراگير در…

 • تحقیق انواع پست هاي فشار قوي

  ایمنی پست برق فشار قوی,پست برق,پست برق gis,پست برق جی ای اس,پست برق فشار قوی,پست فشار قوی,پست فشار قوی gis,پست فشار قوی pdf,پست فشار قوی برق,پست های فشار قوی برق,تجهیزات پست برق فشار قوی,تحقیق پست برق,مقاله پست برق دانلود تحقیق…

 • تحقیق پیامبر و اخلاق

  تحقیق پیامبر و اخلاق پیامبر و اخلاق رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پیامبر و اخلاق،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:پيامبر اکرم مصداق زيبايي اخلاقي در اسلام هستند و براي آنکه بتوان به…

 • تحقیق تعريف اعتياد

  پایان نامه پیرامون تعريف اعتياد,پروژه تعريف اعتياد,تحقیق تعريف اعتياد,تحقیق در مورد تعريف اعتياد,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تعريف اعتياد,دانلود تحقیق تعريف اعتياد,مقاله تعريف اعتياد تحقیق تعريف اعتياد رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعريف اعتياد از ديد WHO : اعتياد به…

 • سورس کتابخانه به زبان دلفی

  پروژه آماده Delphi,پروژه آماده برنامه نویسی دلفی,پروژه دلفی,دانلود پروژه به زبان برنامه نویسی دلفی,دانلود پروژه دلفی,دانلود جدید ترین سورس ها,دلفی,سورس کتابخانه,کتابخانه,کتابخانه با دلفی,مدیریت کتابخانه,مرکز دانلود و آموزش برنامه نویسی سورس کتابخانه به زبان دلفی رفتن به سایت اصلی این فایل…

 • پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال)

  پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال) رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه سازگاری کودکان ، در قالب pdf  و در 12 صفحه، شامل :فهرست مطالب :پرسشنامه سنجش سازگاری بل راهنمای اجرای پرسشنامه سوالات پرسشنامه کلید پرسشنامه سازگاری بلهنجارهای پرسشنامه سازگاری بلقسمتی از متن :راهنمای…

 • دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسی و نساجی

  امکان سنجی تاسیس نخريسي و نساجي,دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح توجیهی,طرح توجیهی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح کارآفرینی تاسیس نخريسي و نساجي,طرح کسب و کار تاسیس نخريسي و نساجي,کارآفرینی تاسیس نخريسي و نساجي دانلود دانلود طرح توجیهی تاسیس نخريسی…

 • تحقیق بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي

  آلودگی صدا,انسان,صنعت نساجی,کنترل عملی تحقیق بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي آلودگي صوتي در صنعت نساجي ،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه۲چکیده تئوریک اصوات ۳خواص فیزیکی صوت۵انواع…

 • پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هشتم)

  پکیج معماری دکترا,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,کیج مقالات معماری دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری هشتم) دانلود فایل دانلود پکیج مجموعه…

 • پاورپوینت ارگونومی در محیط کار و ورزش

  ارگونومی,ارگونومی در بیمارستان,ارگونومی در کفش ورزشی,ارگونومی در محیط کار,ارگونومی در معماری,ارگونومی در ورزش,ارگونومی یعنی چی؟,پاورپوینت ارگونومی در ورزش,تحقیق ارگونومی,تحقیق ارگونومی در ورزش,کتاب ارگونومی در ورزش دانلود پاورپوینت ارگونومی در محیط کار و ورزش دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ارگونومی…

 • امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه تیر 89

  آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود آزمون امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,دانلود امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان,نمونه سوالات امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی…

 • تحقیق ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

  اثرات توسعه صنعتی,پایان نامه محيط زيست,پایان نامه محیط زیست,تحقیق ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,تحقیق محیط زیست,دانلود,دانلود تحقیق محیط زیست,دانلود تحقیقارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست,محیط زیست دانلود تحقیق ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست دانلود فایل…

 • پاورپوینت آشنایی با روند پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه

  اتوماسیون,پرداخت شهریه,,راهنمای پرداخت,سیستم گلستان پاورپوینت آشنایی با روند پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با روند پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه ،در قالب PPT و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول:روند پرداخت شهریه دانشجویان…

 • پاورپوینت با موضوع نگرش فرآیندی به تحقیقات

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,تحقیقات,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فرآیندی,فروش,گزارش,مقاله,مهندسی,موضوع,نگرش دانلود پاورپوینت با موضوع نگرش فرآیندی به تحقیقات دانلود فایل پاورپوینت با موضوع نگرش فرآیندی به تحقیقات بسیار زیبا و کاربردی در 44 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: موضوع نگرش فرآیندی تحقیقات…

 • پروژه بالگرد

  انواع بالگرد,بالگرد,بالگرد شاهد 285,بالگرد طوفان,بالگرد هما,بالگردهای هیبریدی,پروژه بالگرد,تحقیق بالگرد,تحقیق ملخ بالگرد,تحقیق موتور بالگرد,دانلود تحقی,دسته بندی بالگردها,کارکرد بالگرد,مقاله بالگرد,ملخ بالگرد,موتور بالگرد,وظایف بالگرد دانلود پروژه بالگرد دانلود فایل دانلود پروژه در مورد بالگرد،در قالب pdf و در 42 صفحه، شامل:مقدمهانواع بالگردبالگردهای داری…

 • پاورپوینت فصل یازدهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک

  پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,دانلود کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی,کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل…

 • پاورپوینت و تحقیق آیین نامه معاملات بورس

  پاورپوینت و تحقیق آیین نامه معاملات بورس آیین نامه معاملات بورس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع آیین نامه معاملات بورس،در قالب ppt و در 45 اسلاید، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق بانکداری الکترونیک

  بانکداری الکترونیک چیست؟,بانکداری الکترویک,بررسی اثرات دولت الکترونیک,تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران,تاریخچه دولت الکترونیک,تحقیق بانکداری الکترویک,تکامل و توسعه دولت الکترونیکی,دولت الکترونیک در ایران,مقاله بانکداری الکترویک دانلود تحقیق بانکداری الکترونیک دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک،در قالب word و در…

 • تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک

  تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانک مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در یک بانکقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات:…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آذرشهر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آذرشهر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود فایل…

 • تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

  تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت روابط بين والدين و فرزندان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 78بخشی…

 • پاورپوینت کارت امتیازی متوازن: کیفیت، زمان و تئوری محدودیت ها

  پاورپوینت کارت امتیازی متوازن: کیفیت، زمان و تئوری محدودیت ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع کارت امتیازی متوازن: کیفیت، زمان و تئوری محدودیت ها، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهکیفیت به عنوان یک…

 • کد فیلتر ایچیموکو سایت tsetmc (بورس اوراق بهادار)

  کد فیلتر ایچیموکو سایت tsetmc (بورس اوراق بهادار) رفتن به سايت اصلي دانلود کد فیلتر ایچیموکو سایت tsetmc (بورس اوراق بهادار)،توضیحات:این کد با محاسبه فاکتور های ایچیموکو مانند تنکانسن و کیجونسن و چیکو اسپن و سنکو اسپن ای  در خروجی…

 • پاورپوینت نقد بنای کليسای نوتردام

  پاورپوینت نقد بنا,پلان کلیسای نوتردام پاریس,تحلیل کلیسای رونشان,کتاب کلیسای نوتردام پاریس,کلیسای نوت,کلیسای نوتردام لوکوربوزیه,مجسمه های کلیسای نوتردام,معماری کلیسای نوتردام,معماری کلیسای نوتردام پاریس,نتردام کجاست پاورپوینت نقد بنای کليسای نوتردام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقد بنای کليسای نوتردام،در…

 • تحقیق با موضوع پيشنهادي براي حل مشكل پيشنهادي براي حل مشكلات شهري از طريق فن آوري اطلاعات و ارتباطات

  پيشنهادي براي حل مشكلات شهري,پیشنهاد حل مشکلات شهری,فن آوري اطلاعات و ارتباطات,فن آوری اطلاعات و ارتباطات در حل مشکلات شهری,مشکلات شهری دانلود تحقیق با موضوع پيشنهادي براي حل مشكل پيشنهادي براي حل مشكلات شهري از طريق فن آوري اطلاعات و…

 • پاورپوینت و تحقیق سدهای برق آبی

  تعداد نیروگاه های برق آبی در ایران,دانلود کتاب نیروگاه های برق آبی,سدهای برق آبی,سدهای برق آبی ایران,نیروگاه های برق آبی,نیروگاه های برق آبی ایران,نیروگاه های برق آبی خوزستان,نیروگاه های برق آبی میکرو,نیروگاه های برق آبی نمارستاق پاورپوینت و تحقیق سدهای…

 • تحقیق بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی

  بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی,تحیقیق بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی,دانلود بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی,مقاله بهداشت و استفاده های مصرف کنندگان از اطلاع رسانی بهداشتی…

 • تحقیق بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان

  پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان,پایان نامه خلاقیت دانش آموزان,تحقیق هوش و خلاقیت,دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان,دانلود پایان نامه خلاقیت دانش آموزان,دانلود تحقیق هوش و خلاقیت,هوش و خلاقیت دانلود تحقیق…

 • تحقیق بررسی مدیریت دانش و مفاهیم آن

  پاورپوینت مدیریت دانش,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد مدیریت دانش,تحقیق در موردمدیریت دانش,تحقیق مدیریت دانش,دانلود تحقیق در مورد مدیریت دانش,دانلود تحقیق مدیریت دانش,دانلود مقاله مدیریت دانش,مدیریت دانش تحقیق بررسی مدیریت دانش و مفاهیم آن رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقيق تربيت فرزند

  تحقيق,تربيت فرزند,دانلود تحقيق,علوم تربيتي,كار تحقيقي دانلود تحقيق تربيت فرزند دانلود فایل فصل اولدر اين فصل1- چگونگي بازي با تربيت بچه ها2- پنج مهارت اساسي تربيت فرزندان3- نگه داشتن حس شوخ طبعي4- پايان بازي1- آن را قبول كنيد، شما مورد توجه…

 • سیستم های کنترل داخلی اثر بخش

  ابزارهای دست یابی به کنترل های داخلی,انواع کنترل های داخلی,انواع کنترل های داخلی حساب داری,انواع کنترل های داخلی مالی,دانلود م,دانلود مقاله کنترل داخلی,دانلود مقاله کنترل داخلی مالی,سیستم های کنترل داخلی اثر بخش,قابلیت های کنترل داخلی,کنترل های داخلی دانلود سیستم های…

 • پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی

  پاورپوینت تم 19 درس ریاضی اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه اول دبستان با موضوع تم 19 درس ریاضی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 13کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان…

 • تحقیق بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار ازديدگاه مديران صنايع

  تحقیق بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار ازديدگاه مديران صنايع پایان نامه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي…

 • پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست

  پاورپوینت نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی محیط زیست،در قالب ppt و در…

 • جلد دهم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی

  دانلود تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود تاریخ تمدن ویل دورانت pdf,دانلود رایگان تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود رایگان کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت خرید دانلود جلد دهم کتاب تاریخ…